Hyperbarická oxygenoterapie (dále jen HBO) je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.

Vzduch obsahuje téměř 21% kyslíku a 78% dusíku. Při HBO se vdechovaná koncentrace kyslíku blíží 100%, je tedy 5x vyšší než ve vzduchu. Tlak v hyperbarické komoře je přitom 2,5 – 3 násobně vyšší než atmosferický tlak. Nabídka kyslíku může tedy být až 15 krát vyšší než při dýchání vzduchu za normálních podmínek. Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě, až čtyřnásobně se prodlužuje difuzní dráha kyslíku ve tkáni. Tyto děje vedou ke zvýšené dodávce kyslíku tkáním, což prospívá u řady chorob. Hyperbarický kyslík má také řadu dalších specifických efektů – zmenšení velikosti bublin plynu, snížení otoku ve tkáních, modulace imunitních funkcí v boji proti infekci, snížení průběhu ischemicko-reperfuzního syndromu, stimulaci neovaskularizace, fibroblastové proliferace apod.

Hyperbarická oxygenoterapie má vztah k mnoha oborům medicínským – ARO, chirurgie, traumatologie, interna, dermatologie, otorinolaryngologie, oftalmologie, ortopedie, pediatrie, neurologie, onkologie, mikrobiologie, urologie, pracovní lékařství, pracovní hygiena, sportovní medicína, ale i k nemedicínským – teorie potápění, dekompresologie, matematické modely jednotlivých bublin, teoretická i aplikovaná fyzika apod.

Při léčbě některých kritických pacientů je nutná dokonalá týmová spolupráce. Zejména u těžce traumatizovaných či septických pacientů s plynatou snětí či nekrotizujících infekcí měkkých tkání je po adekvátním primárním chirurgickém ošetření a nasazení empirické širokospektré antibioterapie vhodná včasná HBO. Je často nutná dlouhodobá intenzivní péče včetně řízené či podpůrné umělé plicní ventilace v režii ARO nebo traumatologické či septické JIP, kvalitní ošetřovatelská péče s aplikací moderních trendů ošetřování ran – systém vlhkého hojení ran – preparáty s hydrokoloidy, polyuretany, algináty, aktivním uhlím, silikonem, aplikace léčebného podtlaku V.A.C. (Vacuum Assist Closure) a další.

Tato léčebná metoda má své indikace, kontraindikace, dávkování i potencionální vedlejší nepříznivé účinky. V minulosti bylo odvedeno mnoho práce k získání vědeckých důkazů prospěšnosti terapie u některých indikací. Dnešní důraz na medicínu založenou na důkazech vyžaduje neustálé provádění kvalitních prospektivních studií k obhajobě rutinního užívání této metody v praxi.

Ve vyspělých zemích probíhá intenzivní vědecký výzkum jak v oblasti hyperbarické medicíny, tak i v oblasti potápěčské medicíny především v oblasti profesionálního potápění. Výsledky těchto studií sledujeme a samozřejmě je zavádíme do našich léčebných postupů. I naše společnost  se ve spolupráci s odbornými i praktickými lékaři a především pacienty zaobírá účinky působení HBO na jednotlivé indikace.